ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ MINI @ RED BULL ART OF MOTION

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "BMW ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" και έδρα την Κηφισιά Αττικής, Λεωφ. Κύμης και οδό Σενέκα 10, ΤΚ 14564 (εφεξής "BMW Ελλάς") προκηρύσσει διαγωνισμό στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί μέσω του επίσημου λογαριασμού "MINI Hellas" που διατηρεί στο Instagram (https://www.instagram.com/minihellas). Ο διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Instagram. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται από το διαγωνισμό τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, οι εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου BMW στην Ελλάδα, των Επίσημων Εμπόρων και Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών BMW και ΜΙΝΙ, του Ελληνικού Υποκαταστήματος της αλλοδαπής τραπέζης BMW Austria Bank GmbH, των διαφημιστικών εταιρειών Proximity ZZDOT και IPG Mediabrands, καθώς και οι σύζυγοι και οι α΄ βαθμού συγγενείς τους. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει την εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντος ανάγνωση, πλήρη κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της BMW Ελλάς. Η συμμετοχή ωστόσο στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα καθώς και ύπαρξη δημόσιου προφίλ τους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram. Η BMW Ελλάς δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα αναφορικά με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η BMW Ελλάς δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση οποιουδήποτε συμμετέχοντος εκ των άνω αιτιών και με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, έκαστος συμμετέχων παραιτείται από κάθε σχετική αξίωσή του έναντι αυτής. Η BMW Ελλάς θεωρεί περαιτέρω ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο του προφίλ Instagram που δηλώνει. Διευκρινίζεται ότι έκαστος συμμετέχων δύναται να συμμετάσχει μέσω μόνο ενός προφίλ Instagram και μίας ανάρτησης ως κατωτέρω.

4.  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό θα είναι δυνατή από τις 10.00 π.μ. τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 έως τις  8μ.μ. την Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021. Για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό θα πρέπει:

(α) μέσω του προφίλ σας στο Instagram να ακολουθήσετε (follow) τον παραπάνω λογαριασμό της "MINI Hellas" στο Instagram, και

(β) κάτω από την ανάρτηση της ΒΜW Ελλάς στον εν λόγω λογαριασμό για την εκκίνηση του διαγωνισμού (με ημερομηνία 5/7/2021), να κάνετε tag εκείνον ή εκείνη που επιθυμείτε να σας συνοδεύσει στην εκδήλωση-αγώνα free running "Red Bull Art of Motion" (εφεξής η "Εκδήλωση"), και να κάνετε σχόλιο

Ρητώς διευκρινίζεται ότι ανάρτησή σας που δεν θα περιέχει όλα τα παραπάνω στοιχεία, δεν θα αποτελεί συμμετοχή στο διαγωνισμό.

5. Η BMW Ελλάς δικαιούται να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή/και νικητή από το διαγωνισμό σε περίπτωση μη αποδοχής ή μη συμμόρφωσής του με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους. Η BMW Ελλάς δύναται -αλλά δεν υποχρεούται- να αποκλείσει από τον διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή έχουν παραβεί (ή έχουν αποπειραθεί να παραβούν) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή, κλπ. Επίσης οποιαδήποτε σχόλια με περιεχόμενο που είναι ή θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο, ακατάλληλο ή προσβλητικό, κατά την αποκλειστική κρίση της BMW Ελλάς, θα διαγράφονται και οι σχετικοί συμμετέχοντες θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό. 

6. Από τους συμμετέχοντες, θα αναδειχθούν, μέσω κλήρωσης, πέντε (5) νικητές καθώς και πέντε (5)  επιλαχόντες νικητές.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021 και ώρα 8μμ στα γραφεία της  BMW Ελλάς (Λεωφ. Κύμης και οδό Σενέκα 10, ΤΚ 14564, Κηφισιά). Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο λογαριασμό "ΜΙΝΙ Hellas" που διατηρεί η  BMW Ελλάς στο Instagram (https://www.instagram.com/minihellas) την ίδια ημέρα που θα λάβει χώρα η κλήρωση.

7.  Κάθε νικητής θα λάβει ως δώρο μία (1) διπλή πρόσκληση για να παρακολουθήσει μαζί με άτομο της επιλογής του, από κοντά την Εκδήλωση η οποία θα διεξαχθεί στις 10 Ιουλίου 2021 στο Μικρολίμανο του Πειραιά. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η Εκδήλωση δεν διοργανώνεται από τη BMW Ελλάς και η BMW Ελλάς δεν φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη έναντι των νικητών του διαγωνισμού αλλά και οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά με τη διοργάνωση, τη διενέργεια, τυχόν ακύρωση ή αναβολή της ή αναφορικά με οποιοδήποτε γεγονός συμβεί κατά τη διάρκειά της.

 

8. Ο κάθε νικητής θα πρέπει να στείλει μήνυμα στο inbox του λογαριασμού  "MINI Hellas" της BMW Ελλάς στο Instagram (https://www.instagram.com/minihellas) έως την Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 4μμ, επιβεβαιώνοντας την αποδοχή του δώρου και αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνό του και το e-mail του για αποστολή του δώρου και για περαιτέρω τυχόν απαραίτητη επικοινωνία και συνεννόηση αναφορικά με την παραλαβή του δώρου του. Η BMW Ελλάς είναι υπεύθυνη για την αποστολή του δώρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής που θα δηλώσει ο κάθε νικητής. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή ή κάποιος νικητής δεν αποστείλει μήνυμα με τις ανωτέρω αναφερόμενες πληροφορίες έως την ανωτέρω προθεσμία, για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, ή οι πληροφορίες δεν είναι πλήρεις ή ακριβείς, ο εν λόγω νικητής χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το δώρο του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή η BMW Ελλάς απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι του συγκεκριμένου νικητή και προχωρεί σε επικοινωνία με τον πρώτο στη σειρά επιλαχόντα, κ.ο.κ.

9. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της BMW Ελλάς, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στον νικητή το δώρο, ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δε θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Η BMW Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους νικητές να παρουσιάσουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας, ηλικίας καθώς και ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους, σε οποιοδήποτε χρονικό στάδιο έως την τελική παράδοση του δώρου.


10. Η BMW Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του  διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή /και να ματαιώσει εξ ολοκλήρου ή να διακόψει τον διαγωνισμό, με ανακοίνωση στο λογαριασμό "MINI Hellas" της BMW Ελλάς στο Instagram (https://www.instagram.com/minihellas). Στις περιπτώσεις αυτές η BMW Ελλάς ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση ματαίωσης ή διακοπής του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της BMW Ελλάς ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Επιπλέον, η BMW Ελλάς δικαιούται να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα ή/και νικητή από το διαγωνισμό σε περίπτωση μη αποδοχής ή μη συμμόρφωσής του με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους. 

11.  Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου BMW.

 

12. Η BMW Ελλάς θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα των συμμετεχόντων, δια αυτοματοποιημένων μέσων ή/και δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, η ίδια ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο αναθέσει την επεξεργασία για λογαριασμό της, για την υλοποίηση του διαγωνισμού και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο αυτού [Άρθρο 6(1)(β) Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων], καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και για εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη αυτού. Η ανωτέρω επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και τη σχετική εθνική νομοθεσία. Ρητώς διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία τα οποία θα τηρεί η ΒΜW Ελλάς στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα είναι αυστηρά και μόνο τα απαραίτητα για την ασφαλή διεξαγωγή του και την κατοχύρωση τόσο της συμμετοχής όσο και της επιτυχίας των συμμετεχόντων σε αυτήν και δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό πλην των ανωτέρω αναφερομένων. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, διόρθωση/διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία ή/και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Επίσης έχουν δικαίωμα καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική αρχή. Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη ΒΜW Ελλάς στο τηλέφωνο που αναφέρεται στο άρθρο 15 κατωτέρω. 

13. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

14. Η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό σημαίνει την εκ μέρους σας ανάγνωση, πλήρη κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων και την παροχή συναίνεσης σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

15. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 210 9118018, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 17:00.