ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ.

dam Image

              

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Οι εταιρείες του Ομίλου BMW στην Ελλάδα σας ευχαριστούν για το ενδιαφέρον σας για αυτές και τα προϊόντα τους καθώς και για την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα.  Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε εκ των όρων και προϋποθέσεων αυτών, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την παρούσα ιστοσελίδα και να μην κάνετε χρήση αυτής.  Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας απευθύνεται σε ενήλικες και δεν έχει σχεδιαστεί προς χρήση από ανηλίκους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα απευθύνονται στους υφιστάμενους ή υποψήφιους πελάτες των εταιρειών του Ομίλου BMW στην Ελλάδα και ενδέχεται να μην ισχύουν σε άλλες χώρες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισμένα στοιχεία τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή (λ.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε με την παρούσα ιστοσελίδα, η ημερομηνία της επίσκεψής σας κλπ.). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας.  Οι εταιρείες του Ομίλου BMW στην Ελλάδα σέβονται την επιθυμία σας για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εφόσον εσείς εκουσίως τα καταχωρήσατε στα αντίστοιχα πεδία. Οι εταιρείες του Ομίλου BMW στην Ελλάδα (ή τυχόν τρίτοι που εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό τους) συλλέγουν και επεξεργάζονται κατά περίπτωση αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας, προς τον σκοπό της βελτιστοποίησης της εξυπηρέτησης των υφιστάμενων ή υποψήφιων πελατών τους καθώς και για προωθητικούς, ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς. Οι εν λόγω εταιρείες ενδέχεται να διαβιβάζουν τα δεδομένα αυτά σε τρίτους με τους οποίους συνεργάζονται στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών και στους οποίους ενδέχεται να αναθέτουν την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.  Ανά πάσα στιγμή έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει.

COOKIES.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αντιγράφονται στο σκληρό δίσκο σας από μία ιστοσελίδα. Τα cookies δεν προκαλούν οποιαδήποτε ζημιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies της παρούσας ιστοσελίδας δεν συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies οποτεδήποτε μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα αναζήτησής (browser) σας. Κατά κανόνα τα cookies χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτή, για το σκοπό ανώνυμων, στατιστικών εκτιμήσεων και για τη βελτίωση της ευκολίας χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από τον εκάστοτε χρήστη. Τα cookies ενδέχεται μερικές φορές να εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς σε συγκεκριμένα τμήματα της ιστοσελίδας, για τους οποίους θα ενημερωθείτε εάν προσπελάσετε ένα από αυτά τα τμήματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (COPYRIGHT).

© Copyright BMW Ελλάς Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.  Τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τα αρχεία κίνησης, τα αρχεία εικόνας και η διάταξή τους στην παρούσα ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητώς η αναδιανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της παρούσας ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο μέσο. Ενδέχεται η παρούσα ιστοσελίδα να περιέχει εικόνες, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των οποίων ανήκουν σε τρίτους.  Κατά καιρούς, ενδέχεται οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας να υποβάλουν σε αυτή κείμενα, σχόλια, ιδέες, προτάσεις, σχέδια, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά και άλλες δημιουργίες τους. Τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που θα προκύψουν από τις εν λόγω δημιουργίες των χρηστών παραχωρούνται και μεταβιβάζονται από τώρα κατ' αποκλειστικότητα στη BMW Ελλάς Α.Ε., η οποία καθίσταται, από τούδε, αποκλειστική δικαιούχος αυτών. Τα ανωτέρω δικαιώματα παραχωρούνται και μεταβιβάζονται στη BMW Ελλάς Α.Ε. χωρίς οποιουσδήποτε χρονικούς, τοπικούς ή άλλους περιορισμούς και χωρίς οιαδήποτε επιβάρυνσή της, και η BMW Ελλάς Α.Ε. θα δύναται οποτεδήποτε να προβαίνει ελεύθερα και καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, η ίδια ή δια μέσου τρίτων συνεργατών της, της απολύτου επιλογής της, στη χρήση, εμπορική αξιοποίηση και οικονομική εκμετάλλευση των ανωτέρω δικαιωμάτων στην Ελλάδα ή/και σε οποιαδήποτε χώρα της αλλοδαπής. Οι δε χρήστες ουδεμία απαίτηση θα έχουν για τα παραπάνω από τη BMW Ελλάς Α.Ε. πέραν της αναγνώρισης του ηθικού τους δικαιώματος ως δημιουργών.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται "ως έχουν" και χωρίς οποιαδήποτε, ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Αν και θεωρούμε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, ενδέχεται να περιλαμβάνουν λάθη ή ανακρίβειες. Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Οι εταιρείες του Ομίλου BMW στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες, θετικές, αποθετικές ή παρεπόμενες ζημίες που σχετίζονται με τις πληροφορίες αυτές, εκτός εάν προκαλούνται από βαριά αμέλεια ή δόλο των εν λόγω εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και των ποινικών ευθυνών που τυχόν προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, ή από την ύπαρξη λαθών, παραλείψεων, κακοτυπωμένων χαρακτήρων, ετεροχρονισμένων πληροφοριών, τεχνικών λαθών ή ανακριβειών στις τιμές, τυπογραφικών και οποιωνδήποτε άλλων λαθών που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο αποκλεισμός της ευθύνης των εν λόγω εταιρειών συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη. 

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατή μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, υποχρεούστε σε αποζημίωση των εταιρειών του Ομίλου BMW στην Ελλάδα κατά περίπτωση ή/και των υπαλλήλων, στελεχών και συνεργατών τους σχετικά με κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των νομικών τους συμβούλων, που τυχόν προκύψουν από την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς.

ΣΗΜΑΤΑ.

Εκτός εάν άλλως αναφέρεται, όλα τα δικαιώματα από τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται ή εμφαίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην BMW AG, συμπεριλαμβανομένων σημάτων, ονομασιών μοντέλων, λογοτύπων και εμβλημάτων.

ΑΔΕΙΕΣ.

Ο Όμιλος BMW προσπάθησε να σας προσφέρει μία καινοτόμο και ενημερωτική ιστοσελίδα. Εντούτοις, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο Όμιλος BMW οφείλει να προστατεύσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, συμπεριλαμβανομένων ευρεσιτεχνιών, σημάτων και δικαιωμάτων δημιουργού. Επομένως, καμία άδεια χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Ομίλου BMW ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων δεν παρέχεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ.

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσμο. Οι εταιρείες του Ομίλου BMW στην Ελλάδα δεν φέρουν καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων. Το δε περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εν λόγω εταιρείες ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται, ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση της παρούσας κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραμμένος και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων. 

Η BMW Ελλάς δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή και να διαγράψει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει, και κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θα θεωρείται ότι δεσμεύει τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας από τη στιγμή που οι εν λόγω αλλαγές εμφανισθούν σε αυτή. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. 

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήματα να μην είναι προσβάσιμη λόγω εργασιών αναβάθμισης ή μηχανικών, επικοινωνιακών, λογισμικών ή άλλων τεχνικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων που οφείλονται σε τρίτους. Η BMW Ελλάς δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήματα μη προσβασιμότητας στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει με άλλο τρόπο τη διάρκειά τους. 

Σε κάθε περίπτωση η ΒMW Ελλάς δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερματίσει οριστικά τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας εν όλω ή εν μέρει.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ–ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και η χρήση αυτής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Για νομικούς λόγους, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι η Επιτροπή της ΕΕ έχει θέσει σε λειτουργία μία online πλατφόρμα για την εναλλακτική επίλυση διαφορών που σχετίζονται με καταναλωτές, η οποία ονομάζεται ODR Platform (Online Dispute Resolution Platform - Online Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών). Μπορείτε να βρείτε την Πλατφόρμα ODR στο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι: minicustomercare@bmw.gr Παρακαλούμε σημειώστε ότι υποχρεούμαστε να σας παράσχουμε αυτή την πληροφόρηση ανεξαρτήτως της συμμετοχής μας σε οποιαδήποτε διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε σημείο της παρούσας ιστοσελίδας ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τη BMW Hellas A.E. για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

 

BMW Hellas A.E. 

Τηλέφωνο: 210-9118018 

Fax: 210-9118001 

E-Mail: minicustomercare@bmw.gr 

Οι ώρες λειτουργίας του Κέντρου Επικοινωνίας Πελατών της BMW Hellas είναι: Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00 – 18:00 

Ειδικότερα σε ότι αφορά προσωπικά σας δεδομένα που τυχόν έχετε υποβάλει μέσω της παρούσας ιστοσελίδας στη BMW Ελλάς, εάν θέλετε τα εν λόγω δεδομένα να διορθωθούν, άλλως τροποποιηθούν ή διαγραφούν, μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση minicustomercare@bmw.gr, και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε αυτό. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τη BMW Austria Bank GmbH (Κατάστημα Αθηνών) για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

 

BMW Austria Bank GmbH 

(Κατάστημα Αθηνών) 

Τηλέφωνο: 210-9118500 

Fax: 210-9118505 

E-Mail: infosf@bmw.gr 

 

Ειδικότερα σε ότι αφορά προσωπικά σας δεδομένα που τυχόν έχετε υποβάλει μέσω της παρούσας ιστοσελίδας στη BMW Austria Bank GmbH (Κατάστημα Αθηνών), εάν θέλετε τα εν λόγω δεδομένα να διορθωθούν, άλλως τροποποιηθούν ή διαγραφούν, μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση infosf@bmw.gr, και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε αυτό.

Νομικές πληροφορίες για τις Υπηρεσίες MINI Connected.

Σχετικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και τη Σύμβαση Connected Services παρακαλώ όπως ανατρέξτε στα έγγραφα παρακάτω.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλώ όπως καλέσετε στο Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών MINI: +30210/9118018

θυγατρικές εταιρείες.