Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες («ΠΨΥ»)

Στο βαθμό που η BMW AG [BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε.] («BMW», «εμείς», «εμάς», «μας») παρέχει σε αυτή την ιστοσελίδα ενδιάμεσες υπηρεσίες με την έννοια του άρθρου 3 ζ) της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες («ΠΨΥ»), εφαρμόζονται οι εξής πληροφορίες σε αυτές:

1) Σημεία επαφής για επικοινωνία στο πλαίσιο της ΠΨΥ (άρθρα 11 και 12 ΠΨΥ)

Το κεντρικό σημείο επικοινωνίας μας για τις αρχές των κρατών μελών, την Επιτροπή και το Συμβούλιο που αναφέρεται στο άρθρο 61 ΠΨΥ (άρθρο 11 παράγραφος 1 ΠΨΥ) και για τους λήπτες των υπηρεσιών μας (άρθρο 12 παράγραφος 1 ΠΨΥ) είναι:

Email:DSA.gr@bmwgroup.com

Μπορείτε να επικοινωνήσετε επίσης μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-9118000.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

2) Εκθέσεις σχετικά με τη διαφάνεια (άρθρο 15 ΠΨΥ)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της ΠΨΥ, είμαστε υποχρεωμένοι να καθιστούμε δημόσια διαθέσιμες μία φορά ανά έτος τις εκθέσεις διαφάνειας, αναφορικά με οποιαδήποτε έλεγχο περιεχομένου, τον οποίο πραγματοποιήσαμε. Τέτοιες εκθέσεις θα είναι διαθέσιμες εδώ στο κατάλληλο χρονικό σημείο.

3) Μηχανισμός ειδοποίησης και δράσης (άρθρο 16 ΠΨΥ)

Σύμφωνα με το άρθρο 16 ΠΨΥ, τα άτομα και οι οντότητες θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλλουν ειδοποιήσεις για πληροφορίες που θεωρούν παράνομο περιεχόμενο εδώ σχετικά με το Stock Locator, Online sales & Accessories Configurator. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας ένα email εδώ: DSA.gr@bmwgroup.com. Αν θέλετε να υποβάλλετε τέτοια ειδοποίηση, περιλάβετε τα εξής σημεία σε αυτήν:

α) μια επαρκώς τεκμηριωμένη εξήγηση των λόγων για τους οποίους ισχυρίζεστε ότι οι επίμαχες πληροφορίες αποτελούν παράνομο περιεχόμενο

β) σαφή ένδειξη της ακριβούς ηλεκτρονικής τοποθεσίας των εν λόγω πληροφοριών, όπως τον ακριβή ενιαίο εντοπιστή πόρου (URL) ή τους ακριβείς ενιαίους εντοπιστές πόρου, και, εφόσον είναι απαραίτητο, πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του παράνομου περιεχομένου προσαρμοσμένες στον τύπο περιεχομένου και τον συγκεκριμένο τύπο υπηρεσίας

γ) το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (με εξαίρεση την περίπτωση πληροφοριών που θεωρείται ότι αφορούν ένα από τα αδικήματα σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική πορνογραφία, επικοινωνία με παιδιά για σεξουαλικούς σκοπούς ή υποκίνηση, υποστήριξη ή υπόθαλψη ή απόπειρα διάπραξης τέτοιων αδικημάτων). Σε αυτές τις περιπτώσεις ή άλλες περιπτώσεις, για τις οποίες θα θέλατε να υποβάλετε μια ειδοποίηση χωρίς πιθανότητα αναγνώρισής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210-9118000.

δ) μια δήλωση που επιβεβαιώνει την καλή πίστη σας για το ότι οι πληροφορίες και οι ισχυρισμοί που περιέχονται στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και πλήρεις.

Θα επεξεργαζόμαστε κάθε ειδοποίηση έγκαιρα, επιμελώς, σύμφωνα με τους κανονισμούς και αντικειμενικά. Θα ειδοποιούμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το άτομο ή την οντότητα που υπέβαλε την ειδοποίηση καταρχάς για την λήψη της ειδοποίησης, εφόσον αυτή περιέχει τα ηλεκτρονικά στοιχεία του προσώπου ή οντότητας που την υπέβαλε, και στην συνέχεια για την απόφασή μας, και θα υποδεικνύουμε τυχόν εφικτά νομικά διορθωτικά μέτρα, παρέχοντας ταυτόχρονα πληροφορίες για την τυχόν δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασής μας.

4) Πληροφορίες σχετικά με περιορισμούς περιεχομένου στο πλαίσιο της χρήσης της υπηρεσίας (άρθρο 14 παράγραφος 1 εδάφιο 1 ΠΨΥ), σχετικά με το εσωτερικό μας σύστημα διαχείρισης καταγγελιών (άρθρο 20 ΠΨΥ) και τις δυνατότητες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (άρθρο 21 ΠΨΥ)

Οι πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω σχετικά με το εσωτερικό μας σύστημα διαχείρισης καταγγελιών (άρθρο 20 ΠΨΥ) και με τις δυνατότητες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (άρθρο 21 ΠΨΥ) ισχύουν μόνο για λήπτες υπηρεσιών BMW που θεωρούνται ως «επιγραμμικές (online) πλατφόρμες» με την έννοια της ΠΨΥ. Αυτές οι πλατφόρμες είναι οι εξής: MINI Accessories Store, MINI Stocklocator, Online Appointment, MINI User Car.

Λαμβάνουμε ορισμένες περιοριστικές αποφάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο ή τους λογαριασμούς των ληπτών των ενδιάμεσων υπηρεσιών μας (περιλ. των ατόμων και των οντοτήτων που υποβάλλουν την ειδοποίηση) με την έννοια της ΠΨΥ, εφόσον πιστεύουμε ότι οι λήπτες έχουν παραβεί τον νόμο ή τους όρους και τις προϋποθέσεις μας για την αντίστοιχη ενδιάμεση υπηρεσία (εφεξής: «Όροι και προϋποθέσεις»). Για παράδειγμα, μπορεί να αποφασίσουμε να (i) περιορίσουμε ή να μπλοκάρουμε την ορατότητα περιεχομένου λήπτη, (ii) αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την παροχή όλων ή μέρους των υπηρεσιών μας σε λήπτες (iii) αναστείλουμε ή να κλείσουμε τον λογαριασμό του λήπτη, (iv) περιορίσουμε τις ευκαιρίες για οικονομική αξιοποίηση περιεχομένου του λήπτη, ή (v) να αρνηθούμε σε επιχειρήσεις τη χρήση των δικών τους online αγορών, αν δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε (ιχνηλατήσουμε) αυτές τις επιχειρήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΠΨΥ. Μπορεί επίσης να αποφασίσουμε να μην αντιδράσουμε σε μια ειδοποίηση που υποβάλλεται από έναν λήπτη βάσει περιεχομένου που είναι πιθανώς παράνομο ή παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.

-   Εσωτερικό σύστημα διαχείρισης καταγγελιών:

Αν λήπτες των υπηρεσιών μας δεν συμφωνούν με μια τέτοια απόφαση, μπορεί να υποβάλλουν μια καταγγελία εναντίον αυτής της απόφασης της BMW μέσω του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης καταγγελιών μας. Οι καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται δωρεάν μέσω email που στέλνεται στη διεύθυνση DSA.gr@bmwgroup.com εντός 6 μηνών από τη λήψη της αμφισβητούμενης απόφασης. Αν χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία της καταγγελίας, οι καταγγελίες μπορεί να επικοινωνούνται από τους υπαλλήλους μας. Η επεξεργασία των καταγγελιών γίνεται έγκαιρα, χωρίς διακρίσεις, επιμελώς και με σύμφωνο με τους κανονισμούς τρόπο υπό την εποπτεία εξειδικευμένου προσωπικού. Μόλις λάβουμε μια απόφαση, θα ανακοινωθεί στον καταγγέλλοντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

-   Εξωδικαστική επίλυση διαφορών εναντίον αρμόδιων εξωδικαστικών οργάνων επίλυσης διαφορών:

Για την επίλυση διαφορών αναφορικά με αποφάσεις εντός του πλαισίου του εσωτερικού μας συστήματος διαχείρισης καταγγελιών, υπάρχει, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα αναζήτησης μιας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών εναντίον ενός λεγόμενου «πιστοποιημένου οργάνου εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών», όπως ορίζεται στο άρθρο 21 ΠΨΥ. Τα πιστοποιημένα όργανα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών είναι αμερόληπτα και ανεξάρτητα όργανα που είναι ρητά πιστοποιημένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ και μπορούν μέσω της κατάρτισης και της εξειδίκευσής τους να ελέγχουν τις διαφορές που τους υποβάλλονται. Η BMW θα συνεργάζεται με το όργανο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τις θεσμικές απαιτήσεις. Ωστόσο, η BMW δεν δεσμεύεται από τις αποφάσεις που εκδίδει το όργανο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών θα μεταβιβάζονται στους λήπτες της υπηρεσίας, σε ορισμένες περιπτώσεις μαζί με τυχόν εφέσιμες αποφάσεις.

Οι προηγούμενες πληροφορίες δεν περιορίζουν τα δικαιώματα των ληπτών των υπηρεσιών για την επιβολή των αξιώσεών τους εναντίον της BMW στο δικαστήριο.

5) Μέτρα και προστασία κατά της αθέμιτης χρήσης (άρθρο 23 ΠΨΥ)

Θα αναστέλλουμε την παροχή των υπηρεσιών μας σε λήπτες της υπηρεσίας που παρέχουν συχνά εμφανώς παράνομο περιεχόμενο και θα το κάνουμε για μια λογική περίοδο αφού έχουμε εκδώσει μια προηγούμενη προειδοποίηση. Επιπλέον, θα αναστέλλουμε, για μια λογική περίοδο, αφού έχουμε εκδώσει μια προηγούμενη προειδοποίηση, την επεξεργασία ειδοποιήσεων και καταγγελιών που υποβάλλονται μέσω των μηχανισμών ειδοποίησης και δράσης ή των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης καταγγελιών από άτομα ή οντότητες ή από καταγγέλλοντες που υποβάλλουν συχνά ειδοποιήσεις και καταγγελίες που είναι εμφανώς ατεκμηρίωτες. Κατά την απόφαση για την αναστολή της υπηρεσίας, θα αξιολογούμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και έγκαιρα, επιμελώς και αντικειμενικά, για το αν ο λήπτης, το άτομο ή η οντότητα ή ο καταγγέλλων ενήργησε αθέμιτα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά δεδομένα και τις συνθήκες από τη στιγμή που η πληροφορία κατέστη διαθέσιμη σε μας. Αυτές οι συνθήκες - που θα λαμβάνουμε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του αν υπήρξε αθέμιτη χρήση και ποια θα πρέπει να είναι η κατάλληλη διάρκεια τυχόν αναστολής - θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α) τον απόλυτο αριθμό στοιχείων εμφανώς παράνομου περιεχομένου που υποβλήθηκαν εντός ενός δοσμένου χρονικού πλαισίου,

β) τη σχετική αναλογία του συνολικού αριθμού στοιχείων πληροφοριών ή ειδοποιήσεων που υποβλήθηκαν εντός ενός δοσμένου χρονικού πλαισίου,

γ) τη βαρύτητα των αθέμιτων χρήσεων, περιλ. της φύσης του παράνομου περιεχομένου και της φύσης των συνεπειών του,

δ) όπου είναι εφικτό να αναγνωριστεί, τους σκοπούς που επιδιώκονται από τον λήπτη της υπηρεσίας, του ατόμου, της οντότητας ή του καταγγέλλοντος.

6) Λήψη αυτοπιστοποίησης

Η BMW θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, για να λάβει, στις ή πριν από τις 16 Φεβρουαρίου 2025 από όλους τους εμπόρους προϊόντων και/ή υπηρεσιών στις επιγραμμικές (online) πλατφόρμες που είναι προσβάσιμες σε αυτή την ιστοσελίδα, τις αυτοπιστοποιήσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 ε) ΠΨΥ, με τις οποίες αυτοί οι έμποροι επιβεβαιώνουν ότι παρέχουν μόνο προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενους κανονισμούς του ενωσιακού δικαίου. Έχουμε λάβει αυτή την αυτοπιστοποίηση από όλους τους εμπόρους που έχουν ενταχθεί σε αυτές τις επιγραμμικές (online) πλατφόρμες από τις 17 Φεβρουαρίου 2024.