θυγατρικές εταιρείες

dam Image
θυγατρικές εταιρείες

BMW Austria Bank GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Αυστρία

 

BMW Austria Bank GmbH (Υποκατάστημα Αθηνών), Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα 10, Κηφισιά, 145 64, Ελλάδα

 

BMW Austria Ges. m. b. H., Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Αυστρία

 

BMW Austria Leasing GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Αυστρία

 

BMW Czech Republic s.r.o., Bucharova 2817/13, Stodůlky, 158 00 Prague 5, the Czech Republic

 

BMW Hellas Εμπορία Αυτοκινήτων Α.Ε., Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα 10, Κηφισιά, 145 64, Ελλάδα

 

BMW Slovenská republika s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovak Republic

 

BMW Vertriebs GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Αυστρία