ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

"MINI JOHN COOPER WORKS DAYS”

1.       Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "BMW ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" και έδρα την Κηφισιά Αττικής, Λεωφ. Κύμης και οδό Σενέκα 10, ΤΚ 14564 (εφεξής "BMW Ελλάς") προκηρύσσει διαγωνισμό στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της, ο οποίος θα ανακοινωθεί μέσω του λογαριασμού "MINI Hellas" που διατηρεί στο Facebook (www.facebook.com/MINI.Hellas/) και θα πραγματοποιηθεί μέσω συμπλήρωσης ειδικής φόρμας στην επίσημη ιστοσελίδα της για τα μοντέλα ΜΙΝΙ (www.mini.com.gr) (εφεξής η "Ιστοσελίδα ΜΙΝΙ"). Ο διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook.

2.       Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι (α) είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, (β) έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους, (γ) διαθέτουν άδεια οδήγησης τουλάχιστον (5) έτη και (δ) έχουν συμπληρώσει την ειδική φόρμα συμμετοχής στην Ιστοσελίδα ΜΙΝΙ. Εξαιρούνται από το διαγωνισμό τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, οι εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου BMW στην Ελλάδα, των Επίσημων Εμπόρων και Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών BMW και ΜΙΝΙ, του Ελληνικού Υποκαταστήματος της αλλοδαπής τραπέζης BMW Austria Bank GmbH, της διαφημιστικής εταιρείας ZZDOT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ A.E. καθώς και οι σύζυγοι και οι α΄ βαθμού συγγενείς τους. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει την εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντος ανάγνωση, πλήρη κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

3.       Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της BMW Ελλάς. Η συμμετοχή ωστόσο στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, καθώς και τήρηση λογαριασμού στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook ώστε να ενημερώνονται για τη διενέργεια και εξέλιξη αυτού. Η BMW Ελλάς δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα αναφορικά με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η BMW Ελλάς δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση οποιουδήποτε συμμετέχοντος εκ των άνω αιτιών και με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, έκαστος συμμετέχων παραιτείται από κάθε σχετική αξίωσή του έναντι αυτής. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι έκαστος συμμετέχων έχει δυνατότητα μίας μοναδικής συμμετοχής στο διαγωνισμό.

4.       Η συμμετοχή στον διαγωνισμό θα είναι δυνατή από την 11η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 έως και την 15η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 ή αμέσως μόλις συμπληρωθούν ογδόντα (80) συμμετοχές, όποιο λάβει χώρα πρώτο. Για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, θα πρέπει θα συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής φόρμας στο https://www.mini.com.gr/el_GR/home/jcw-days.html.

5.       Η BMW Ελλάς δικαιούται να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα ή/και νικητή από το διαγωνισμό σε περίπτωση μη αποδοχής ή μη συμμόρφωσής του με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους. Η BMW Ελλάς δύναται -αλλά δεν υποχρεούται- να αποκλείσει από το διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή έχουν παραβεί (ή έχουν αποπειραθεί να παραβούν) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή, κλπ.

6.       Από τους συμμετέχοντες, θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές καθώς και πέντε (5) επιλαχόντες νικητές. Οι νικητές θα αναδειχθούν από τριμελή επιτροπή που απαρτίζεται από μέλη της ομάδας μάρκετινγκ ΜΙΝΙ της ΒΜW Ελλάς. Η ΒΜW Ελλάς θα ενημερώσει τηλεφωνικά τους νικητές σε εύλογο χρόνο μετά την ανάδειξή τους. Κάθε ένας από τους δέκα (10) νικητές θα λάβει ως δώρο τη δυνατότητα να οδηγήσει δοκιμαστικά (test drive) τα μοντέλα αυτοκινήτων "MINI John Cooper Works" στην προωθητική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 22, 23 και 24/11/2019 στην πίστα των Μεγάρων (εφεξής "JCW Event 2019"). Η ημέρα που θα διεξαχθεί η δοκιμαστική οδήγηση από τους νικητές θα είναι το Σάββατο 23/11/2019 εντός του χρονικού διαστήματος από τις 14.30 έως τις 17.30 μμ, με την ακριβή ώρα που θα οδηγήσει ο κάθε νικητής να αποφασίζεται από τη ΒΜW Ελλάς.

7.       Ο κάθε νικητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την αποδοχή του δώρου τηλεφωνικά μετά από κλήση που θα λάβει από το τηλεφωνικό κέντρο της ΒΜW Ελλάς και στη συνέχεια με αποστολή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση minicustomercare@bmw.gr αντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας και της άδειας οδήγησής του. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον εκ των νικητών ή κάποιος εκ των νικητών δεν αποστείλει μήνυμα με τις ανωτέρω αναφερόμενες πληροφορίες έως την 15η Νοεμβρίου 2019, ή δεν αποδεχθεί το δώρο για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, ή οι πληροφορίες που παρέχει δεν είναι πλήρεις ή ακριβείς ή σύμφωνες με τους παρόντες όρους, ο νικητής αυτός χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το δώρο του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή η BMW Ελλάς απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι του συγκεκριμένου νικητή και προχωρά σε επικοινωνία με τον πρώτο στη σειρά επιλαχόντα, κ.ο.κ.

8.       Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της BMW Ελλάς, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στους νικητές το δώρο, ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δε θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Κατά την παράδοση του δώρου (την ημέρα συμμετοχής εκάστου νικητή στο JCW Event 2019), ο κάθε νικητής υποχρεούται να παρουσιάσει την αστυνομική του ταυτότητα και την άδεια οδήγησης του ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας του.

9.          Η BMW Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή /και να ματαιώσει εξ ολοκλήρου ή να διακόψει τον διαγωνισμό, με ανακοίνωση στο λογαριασμό "MINI Hellas" της BMW Ελλάς στο Facebook (https://www.facebook.com/MINI.Hellas). Στις περιπτώσεις αυτές η BMW Ελλάς ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση ματαίωσης ή διακοπής του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της BMW Ελλάς ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Επιπλέον, η BMW Ελλάς δικαιούται να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα ή/και νικητή από το διαγωνισμό σε περίπτωση μη αποδοχής ή μη συμμόρφωσής του με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους.

10.      Ρητώς διευκρινίζεται ότι η BMW Ελλάς δεν φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη έναντι των νικητών του διαγωνισμού αλλά και οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά με τυχόν ακύρωση ή αναβολή του JCW Event 2019 για λόγους που δεν έχει υπαιτιότητα. Σε περίπτωσης ακύρωσης ή αναβολής του JCW Event 2019 για οποιοδήποτε λόγο, η BMW Ελλάς θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώσει σχετικά τους νικητές.

11.    Ο/Η συμμετέχων/συμμετέχουσα στο διαγωνισμό δηλώνει ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής θα συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφαλούς διεξαγωγής του JCW Event 2019 και τις γενικότερες οδηγίες της BMW Ελλάς. Συγκεκριμένα κατά την άφιξή κάθε νικητή και πριν το test drive, θα ζητείται από αυτόν/ήν να υπογράψει μία «ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» η οποία μεταξύ άλλων θα αναφέρει ότι δεν βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων που αλλοιώνουν τη συμπεριφορά/απόκριση τα οποία θα έβλαπταν τη συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού ενός οχήματος MINI) κατά τη στιγμή της συμμετοχής (η μη συμμόρφωση θα έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση εισόδου/ αποκλεισμό από την εκδήλωση).

12.      Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου BMW.

13.      Η BMW Ελλάς θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα των συμμετεχόντων, δια αυτοματοποιημένων μέσων ή/και δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, η ίδια ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο αναθέσει την επεξεργασία για λογαριασμό της, για την υλοποίηση του διαγωνισμού και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο αυτού (Άρθρο 6(1)(β) Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και για εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη αυτού. Η ανωτέρω επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και τη σχετική εθνική νομοθεσία. Ρητώς διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία τα οποία θα τηρεί η ΒΜW Ελλάς στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα είναι αυστηρά και μόνο τα απαραίτητα για την ασφαλή διεξαγωγή του και την κατοχύρωση τόσο της συμμετοχής όσο και της επιτυχίας των συμμετεχόντων σε αυτήν και δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό πλην των ανωτέρω αναφερομένων. Για οποιαδήποτε τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για προωθητικούς σκοπούς θα ζητείται η συγκατάθεση τους μέσω ειδικής και ξεχωριστής αναφοράς στη φόρμα συμμετοχής στο JCW Event 2019 που θα συμπληρώσουν. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, διόρθωση/διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία ή/και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Επίσης έχουν δικαίωμα καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική αρχή. Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη ΒΜW Ελλάς στο τηλέφωνο που αναφέρεται στο άρθρο 15 κατωτέρω.

14.    Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

15.    Η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό σημαίνει την εκ μέρους σας ανάγνωση, πλήρη κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων ως έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση https://www.mini.com.gr/el_GR/home/jcw-days.html.

16.    Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 210 9118018, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 18:00.