ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.       Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "BMW ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" και έδρα την Κηφισιά Αττικής, Λεωφ. Κύμης και οδό Σενέκα 10, ΤΚ 14564 (εφεξής "BMW Ελλάς") προκηρύσσει διαγωνισμό στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί μέσω του λογαριασμού "MINI Hellas" που διατηρεί στο Instagram (https://www.instagram.com/minihellas). Ο διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Instagram.

2.       Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι α) είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, β) έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους, γ) διαθέτουν νομίμως εκδοθείσα άδεια οδήγησης άνω των 5 ετών την ημέρα συμμετοχής τους και δ) παρευρίσκονται ως προσκεκλημένοι στην εκδήλωση «MADWALK 2019 by SERKOVA CRYSTAL PURE», η οποία θα λάβει χώρα την 1η Απριλίου 2019 στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, στο Ελληνικό (η "Εκδήλωση"). Έκαστος εκ των προσκεκλημένων θα ενημερωθεί για το διαγωνισμό μέσω ειδικής κάρτας ΜΙΝΙ η οποία θα εμπεριέχεται σε αναμνηστική τσάντα (goody bag) η οποία θα βρίσκεται στη θέση του την ημέρα της Εκδήλωσης. Εξαιρούνται από το διαγωνισμό τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, οι εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου BMW στην Ελλάδα, των Επίσημων Εμπόρων και Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών BMW και ΜΙΝΙ, του Ελληνικού Υποκαταστήματος της αλλοδαπής τραπέζης BMW Austria Bank GmbH, των διαφημιστικών εταιρειών ZZDOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, IPG Mediabrands & Frank & Fame, καθώς και οι σύζυγοι και οι α΄ βαθμού συγγενείς τους. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει την εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντος ανάγνωση, πλήρη κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

3.       Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της BMW Ελλάς. Η συμμετοχή ωστόσο στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, καθώς και την τήρηση του προφίλ τους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram ως δημόσιου (public). Η BMW Ελλάς δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα αναφορικά με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η BMW Ελλάς δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση οποιουδήποτε συμμετέχοντος εκ των άνω αιτιών και με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, έκαστος συμμετέχων παραιτείται από κάθε σχετική αξίωσή του έναντι αυτής. Η BMW Ελλάς θεωρεί περαιτέρω ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο του προφίλ Instagram που δηλώνει. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι έκαστος συμμετέχων δύναται να συμμετάσχει μέσω μόνο ενός προφίλ Instagram ενώ έχει δυνατότητα μίας μοναδικής συμμετοχής στο διαγωνισμό.

4.       Η συμμετοχή στον διαγωνισμό θα είναι δυνατή τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019, κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης. Για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, θα πρέπει θα προβείτε σε όλες τις παρακάτω ενέργειες:

α) να ακολουθήσετε (follow) τον λογαριασμό "ΜΙΝΙ Hellas" που διατηρεί η BMW Ελλάς στο Instagram (https://www.instagram.com/minihellas),

β) να αναρτήσετε στο προσωπικό σας προφίλ στο Instagram τη φωτογραφία που θα τραβήξετε στο photobooth που θα βρίσκεται στο stand της ΜΙΝΙ κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης με hashtag #minimadwalk και mention @minihellas,

γ) να επιβεβαιώσετε ότι το προσωπικό σας προφίλ στο Instagram είναι δημόσιο (public), και όχι ιδιωτικό (private).

Ρητώς διευκρινίζεται ότι οποιοδήποτε φωτογραφία/ανάρτηση η οποία δεν πληροί τις περιγραφόμενες ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν θα αποτελεί συμμετοχή στο διαγωνισμό.

5.       Η BMW Ελλάς δικαιούται να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα ή/και νικητή από το διαγωνισμό σε περίπτωση μη αποδοχής ή μη συμμόρφωσής του με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους. Η BMW Ελλάς δύναται -αλλά δεν υποχρεούται- να αποκλείσει από τον διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή έχουν παραβεί (ή έχουν αποπειραθεί να παραβούν) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή, κλπ.

6.       Από τους συμμετέχοντες, θα αναδειχθούν, μέσω κλήρωσης, ένας (1) νικητής καθώς και ένας (1) επιλαχών νικητής.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, με αυτοματοποιημένο τρόπο ο οποίος δεν θα  επιδέχεται ανθρώπινη παρέμβαση, την Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 μμ στα γραφεία της BMW Ελλάς (Λεωφ. Κύμης και οδό Σενέκα 10, ΤΚ 14564, Κηφισιά).

Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στο λογαριασμό "ΜΙΝΙ Hellas" που διατηρεί η BMW Ελλάς στο Instagram (https://www.instagram.com/minihellas) την ίδια ημέρα που θα λάβει χώρα η κλήρωση. Η ανακοίνωση θα γίνει με ανάρτηση (post) με τη φωτογραφία υπό 4(β) που ανήρτησε ο νικητής για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και στο κείμενο της ανάρτησης θα γίνεται αναφορά (mention) το όνομά του.

7.       Ο νικητής θα λάβει ως δώρο το δικαίωμα χρήσης ενός αυτοκινήτου ΜΙΝΙ μοντέλου της αρεσκείας του για ένα Σαββατοκύριακο. Στο νικητή παραχωρείται το μοντέλο της επιλογής του εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο το Σαββατοκύριακο που θα επιλέξει, άλλως του παραχωρείται οιοδήποτε άλλο μοντέλο ΜΙΝΙ είναι διαθέσιμο. Ο νικητής έχει δικαίωμα να απαιτήσει το δώρο του οποιοδήποτε Σαββατοκύριακο έως και τις 5 Μαΐου 2019 με εξαίρεση τις ημέρες του Πάσχα (27, 28 Απριλίου 2019).

8.       Ο νικητής θα πρέπει να στείλει μήνυμα στο inbox του λογαριασμού "MINI Hellas" της BMW Ελλάς στο Instagram (https://www.instagram.com/minihellas) επιβεβαιώνοντας την αποδοχή του δώρου και αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνό και τη διεύθυνσή του για περαιτέρω απαραίτητη επικοινωνία και συνεννόηση αναφορικά με την παραλαβή του δώρου του. Η επικοινωνία θα γίνει από τη BMW Ελλάς στο τηλέφωνο που θα δηλώσει ο νικητής ώστε να προγραμματιστεί συνάντηση για παραλαβή του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή ο νικητής δεν αποστείλει μήνυμα με τις ανωτέρω αναφερόμενες πληροφορίες έως την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, ή οι πληροφορίες δεν είναι πλήρεις ή ακριβείς, ο νικητής χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το δώρο του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή η BMW Ελλάς απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι του συγκεκριμένου νικητή και προχωρεί σε επικοινωνία με τον επιλαχόντα.

9.       Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της BMW Ελλάς, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο νικητή το δώρο, ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δε θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Κατά την παράδοση του δώρου, ο νικητής υποχρεούται να παρουσιάσει την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας, ηλικίας καθώς και ο τόπος μόνιμης κατοικίας. Επίσης θα πρέπει να επιδείξει και την άδεια οδήγησής του η οποία να είναι σε ισχύ και να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 5 έτη από την ημέρα συμμετοχής του στο διαγωνισμό.

10.    Το αυτοκίνητο ΜΙΝΙ θα παραληφθεί από το νικητή από τα γραφεία της BMW Ελλάς (Λεωφ. Κύμης και οδό Σενέκα 10, ΤΚ 14564, Κηφισιά) την ώρα που θα συμφωνηθεί σχετικά. Κατά την παράδοση του αυτοκινήτου στο νικητή θα συνταχθεί και θα υπογραφεί σχετικό "Πρωτόκολλο Παράδοσης", στο οποίο θα αναγράφονται οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης του αυτοκινήτου ΜΙΝΙ από το νικητή. Απαραίτητη προϋπόθεση παραχώρησης του αυτοκινήτου είναι η αποδοχή από τον νικητή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης ως ορίζονται από την BMW Ελλάς. Μετά τη λήξη της παραχώρησης, το αυτοκίνητο ΜΙΝΙ θα παραδοθεί με ευθύνη του νικητή στην ίδια ως άνω διεύθυνση των γραφείων της ΒΜW Ελλάς. Κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου ΜΙΝΙ στην BMW Ελλάς αυτό θα ελέγχεται για τυχόν ζημιές, για τις οποίες αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο νικητής. Το αυτοκίνητο θα παραχωρείται ασφαλισμένο για χρονική περίοδο που συμπεριλαμβάνει τη διάρκεια χρήσης από το νικητή.

11.    Το αυτοκίνητο παραχωρείται δωρεάν στο νικητή, αποκλειστικά για χρήση από τον ίδιον, εντός του συμφωνημένου διαστήματος παραχώρησης, μετά τη λήξη του οποίου ο νικητής οφείλει να το επιστρέψει στη BMW Ελλάς στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε.

H BMW Ελλάς παραχωρεί αποκλειστικά και μόνο τη χρήση του αυτοκινήτου στο νικητή και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει οποιεσδήποτε δαπάνες τυχόν προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση του αυτοκινήτου.

12.      Η BMW Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του  διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή /και να ματαιώσει εξ ολοκλήρου ή να διακόψει τον διαγωνισμό, με ανακοίνωση στο λογαριασμό "MINI Hellas" της BMW Ελλάς στο Instagram (https://www.instagram.com/minihellas). Στις περιπτώσεις αυτές η BMW Ελλάς ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση ματαίωσης ή διακοπής του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της BMW Ελλάς ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Επιπλέον, η BMW Ελλάς δικαιούται να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα ή/και νικητή από το διαγωνισμό σε περίπτωση μη αποδοχής ή μη συμμόρφωσής του με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους.

13.      Ρητώς διευκρινίζεται ότι η Εκδήλωση  δεν διοργανώνεται από τη BMW Ελλάς και η BMW Ελλάς δεν φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη έναντι των νικητών του διαγωνισμού αλλά και οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά με τη διοργάνωση, τη διενέργεια, τυχόν ακύρωση ή αναβολή της ή αναφορικά με οποιοδήποτε γεγονός συμβεί κατά τη διάρκειά της.

14.      Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου BMW.

15.      Η BMW Ελλάς θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα των συμμετεχόντων, δια αυτοματοποιημένων μέσων ή/και δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, η ίδια ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο αναθέσει την επεξεργασία για λογαριασμό της, για την υλοποίηση του διαγωνισμού και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο αυτού [Άρθρο 6(1)(β) Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων], καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και για εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη αυτού. Η ανωτέρω επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και τη σχετική εθνική νομοθεσία. Ρητώς διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία τα οποία θα τηρεί η ΒΜW Ελλάς στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα είναι αυστηρά και μόνο τα απαραίτητα για την ασφαλή διεξαγωγή του και την κατοχύρωση τόσο της συμμετοχής όσο και της επιτυχίας των συμμετεχόντων σε αυτήν και δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό πλην των ανωτέρω αναφερομένων. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, διόρθωση/διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία ή/και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Επίσης έχουν δικαίωμα καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική αρχή. Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη ΒΜW Ελλάς στο τηλέφωνο που αναφέρεται στο άρθρο 16 κατωτέρω.

16.      Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

17.      Η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό σημαίνει την εκ μέρους σας ανάγνωση, πλήρη κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων και την παροχή συναίνεσης σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

18.      Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο  210 9118018, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 18:00.